சிகாமாட் சுங்கை மூவார் குழுவகத் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு 4 ஏக்கர் நிலம் - டாக்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்களின் பேருதவியை நினைவுகூறும் தலைமையாசிாியர் பிரேமா!

சிகாமாட்  சுங்கை மூவார் குழுவகத் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு 4 ஏக்கர் நிலம் 
- டாக்டர்
சுப்பிரமணியம் அவர்களின் பேருதவியை நினைவுகூறும் தலைமையாசிாியர்
பிரேமா!

சிகாமாட்டிலிருந்து தேசம் செய்தியாளர்

சிகாமாட், மே 6-
      கடந்த 1926ஆம் ஆண்டு தோற்றுவிக்கப்பட்ட சிகாமாட் தேசிய வகை சுங்கை மூவார் குழுவகத்
தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளியாைனது 18 மாணவர்களைக் மட்டும் கொண்டு
தொடங்கப்பட்டது.
தற்போது  சிகாமாட் நாடாளுமன்றத்தில் முதல் குழுவகத்
தமிழ்ப்பள்ளியாக உருமாற்றம் கண்டு சிகாமாட் நாடாளுமன்றத்தில் சிறந்த
தமிழ்ப்பள்ளியாகவும் திகழ்கின்றது.
தோட்டப்புறத்தில் சிறிய அளவில் இருந்தாலும் அனைத்து வசதிககளயும் கொண்ட
தமிழ்ப்பள்ளியாகவும் மாணவர்களின் கல்வி அடைவுநிலை, புறப்பாட நடவடிக்கை என
அனைத்திலும் தொடர் வளர்ச்சியும் இப்பள்ளிக்கூடம் பதிவு செய்து வருவது
இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுகுறித்து இப்பள்ளியின் தலைமையாசிாியர் திருமதி பிரேமா
இராமகிருஷ்ணன் கருத்துரைகைக்யில் "2014-ஆம் ஆண்டில் இப்பள்ளிக்குக் குழுவகத்
தமிழ்ப்பள்ளி எனும் அங்கீகாரம் கிடைத்தது. அக்காலக்கட்டத்தில் பள்ளிக்கூடத்தின் துாித
வளர்ச்சிக்குப் பக்கபலமாக இருந்தது டாக்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள்தான். கடந்த 2015
ஆம் ஆண்டு தொடங்கி இதுவரையில் ஏறக்குறைய 216,000.00 வெள்ளிக்கு மேல் இப்பள்ளிக்கு
நிதியுதவி வழங்கியுள்ளார்.
மேலும், ஒவ்வோர் ஆண்டும் யூ.பி.எஸ்.ஆர் மாணவர்களுக்குச் சிறப்பு வகுப்பு
நடத்துதற்கான செலவுகளை  டாக்டர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் ஏற்றுக்
கொண்டார். சிறிய பள்ளியாக இருந்த போதிலும் இப்பள்ளியில் மற்ற குழுவகப்
பள்ளிகளுக்கு நிகராகவும் தரமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதில் டாக்டர்
சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மிகவும் உறுதியாக செயல்பட்டார்.
அதன் அடிப்படையில் இப்பள்ளிக்குத் பலவயாைன தளவாட வசதிகள், ஒவ்வொரு
வகுப்பறையிலும் "ஸ்மார்ட் தொலைகாட்சி வசதி", குளிர்சாதன அறை வசதி, நூலக வசதி,
கணிைி அறை என சகல வசதிககளயும் இப்பள்ளிக்காக ஏற்பாடு செய்து
கொடுத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு முறையும் இப்பள்ளிக்குத் பலவயாைன நிதிகளை நாங்கள்
கேட்பதற்கு முன்பதாக அறிந்து தேவைக்கு அதிகமாக இதுநாள்வரையில் டாக்டர்
சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வழங்கியுள்ளார்.
இப்பள்ளியின் வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு முயற்சியில் மட்டுமின்றி இப்பள்ளியின் ஒவ்வொரு
தூண்களிலும் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் ச.சுப்பிரமணியம் அவர்களே நிறைந்து இருப்பதாக
இப்பள்ளியின் தலையாசிாியர் திருமதி பிரேமா இராமகிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டார்.

Comments