ரவாங், சுங்கை சோவில் மக்கள் சுமூகமான முறையில் வாக்களித்து வருகின்றனர். தேசம் பத்திரிகையின் தோற்றுநர், தலைமை ஆசிரியர் குணாளன் மணியம் உலுசிலாங்கூர் நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள சுங்கை சோ தமிழ்ப்பள்ளியில் வாக்களித்து தமது கடமையை நிறைவேற்றினார்....

ரவாங், சுங்கை சோவில் மக்கள் சுமூகமான முறையில் வாக்களித்து வருகின்றனர்.
தேசம் பத்திரிகையின் தோற்றுநர், தலைமை ஆசிரியர் குணாளன் மணியம் உலுசிலாங்கூர் நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள சுங்கை சோ தமிழ்ப்பள்ளியில் வாக்களித்து தமது கடமையை நிறைவேற்றினார்....


உலுசிலாங்கூர் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து தேசம் செய்தியாளர் ஹரிஸ்ரீனிவாஸ்

Comments